a. Kualitas (Quality)

b. Otonomi (Autonomi)

c. Akuntabilitas (Acountability)

d. Akreditasi (Accreditation)

e. Evaluasi (Evaluation)